Naptár

máj. 2021
hkscpsv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Fontos információk

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Egyesített Szociális Intézménye


8200 Veszprém
Török Ignác u. 10. 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.

 

Intézményünk által biztosított szociális alapszolgáltatások:

 

Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult klienseknek a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodunk, akik azt koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük miatt átmenetileg vagy tartósan önmaguk számára biztosítani nem tudják.

Az étkeztetési szolgáltatást klienseink igénybe vehetik oly módon, hogy maguk mehetnek ebédjükért, de szükség esetén biztosítjuk az étel, lakásra történő szállítását, illetőleg idősek nappali intézményében a helyben fogyasztást.

 

Az étel saját elvitel esetében a megjelölt étkezési helyekről naponta 11.00 -12.30 között vehető át. Kiszállítást a WI-PO KKT végez. Kiszállítással történik az étkeztetés Gyulafirátóton, Kádártán, Veszprém, Házgyári u. 1. sz. alatt és esetenként Veszprém szegregáltabb városrészein pl. Jutaspuszta, Téglagyár, stb.

Herend városban a házhozszállítás az intézmény használatában átadott mikrobusszal történik, a kistérség többi településén a falugondnoki szolgálat végzi a szállítást. Az ételszállítás időkerete naponta 11.00 -13.30 között.

Diétás étkeztetésre kizárólag Veszprém Megyei Jogú Városban van lehetőség a Cserhát étteremben, ahol a bőséges menüválasztékból van lehetőség arra, hogy a diétás előírásokat betartsák az étkeztetésben részesülő klienseink.

Étkezőink a heti étlapról a kiosztó helyeken, főzőkonyhákon, tálalókonyhákon, vendéglátóipari szolgáltatóknál tájékozódhatnak.

Az étkeztetés igénybevételi naplóját Veszprém Megyei Jogú Városban a gondozási központok dolgozói; Herenden, Szentgálon a kistérségi gondozási központ szociális gondozói, ill. segítői végzik. Bánd, Márkó, Eplény, Nemesvámos településeken ezt a feladatot a vendéglátóipari szolgáltatók végzik, míg Hidegkúton, Mencshelyen a falugondnokok segítik az adminisztratív feladatok elvégzését. Nagyvázsonyban, Tótvázsonyban az iskola élelmezésvezetői vezetik az igénybevételi naplót. Nemesvámos esetében az

Az étel lemondása a fent felsorolt helyeken, illetőleg személyeknél van lehetőség. Az étkeztetési szolgáltatás gyakorisága Veszprémben hétfőtől-péntekig, de szükség esetén kizárólag Veszprémben a hétvégi ellátást is biztosítani tudjuk. A kistérségi településeken kizárólag hétfőtől-pénteking tudjuk biztosítani az étkeztetést.

Étkeztetési helyeink a szakmai program gondozási központokat bemutató részénél, tételesen felsorolásra kerültek.

 

 

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.

 

Szociális segítés keretében:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)

- mosás

- vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása

- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében

- mosogatás

- ruhajavítás

- ágyazás, ágyneműcsere

- közkútról, fúrtkútról vízhordás

- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)

- télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt

- kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Személyi gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás

- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése

- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés

- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

- mosdatás

- fürdetés

- öltöztetés

- ágyazás, ágyneműcsere

- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése

- haj, arcszőrzet ápolás

- száj, fog és protézis ápolása

- körömápolás, bőrápolás

- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)

- mozgatás ágyban

- decubitus megelőzés

- felületi sebkezelés

- sztómazsák cseréje

- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása

- vérnyomás és vércukor mérése

- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás

- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

 

 

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja.

 

A házi segítségnyújtás a megállapított gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban van. Ha a gondozási szükségletet értékelő adatlap szerint III. fokozatot ér el, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult.

Amennyiben a házi segítségnyújtás során szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálata ismételten értékelésre kerül.

A házi segítségnyújtás gyakoriságát egyrészről meghatározzák a gondozási szükségletet értékelő adatlap mérőtábláján szereplő tevékenységek és funkciók teljes vagy részleges meglétéhez köthető szükségletek. A gondozás gyakorisága a fentiek alapján a heti 1-2 alkalomtól a napi többszöri alkalomig terjedhet. A házi segítségnyújtás minden érintett településen hétfőtől péntekig vehető igénybe.

A házi segítségnyújtás tekintetében Veszprém Megyei Jogú Városban a gondozási központok vezetői, ill. vezető gondozói a hatályos jogszabályok figyelembevételével, és a gondozási szükségletet értékelő adatlap alapján határozzák meg a konkrét gondozási tevékenység szakmai tartalmát és a gondozás gyakoriságát. A társult településeken a kistérségi gondozási központ vezetőjének iránymutatása mellett ez a feladat a településen dolgozó szociális gondozókra nagyobb részben hárul.

A szakmai megbeszélések Veszprém tekintetében heti 1-2 alkalommal, illetőleg az aktualitásoknak megfelelően történik. A társult települések dolgozói 2 hetente vehetnek részt szakmai megbeszélésen, ill. lehetőség van (szükség esetén) a napi konzultációkra is.

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladata:

Gyors, szakszerű segítségnyújtás krízishelyzetben a gondozott jelzése alapján a nap 24 órájában, együttműködés a házi segítségnyújtással, a közösségi pszichiátriai ellátást nyújtó szolgáltatóval.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetésével a szociális alapszolgáltatások minőségi fejlesztése és a meglévő szolgáltatások bővítése volt a célunk. A rendszer fejlett technikája, a jól felkészült szakmai gondozócsoport lehetővé teszi az idős emberek saját otthonában történő korszerű, biztonságos ápolását, gondozását, a krízishelyzetek gyors, szakszerű megoldását. A napközbeni segélyhívások esetén a koordinátor köteles a krízishelyzeteket kezelni. 7 fő szociális gondozó du. 15 órától másnap reggelig beosztás alapján, ügyeleti rendszerben látja el a korábban már nevesített feladatokat.

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás műszaki rendszere:

Egy rádió adó-vevő rendszer, amely

-          egy átjátszó állomásból (RF-056), mely a Tűzoltóság tornyán került elhelyezésre a domborzati viszonyoknak megfelelően,

-          egy vevőközpontból (RF-054),

-          ügyeleti számítógépből,

-          a riasztások fogadására és feldolgozására alkalmas szoftverből,

-          személyhívó központból,

-          a gondozottnál kihelyezett személyi riasztó berendezésből (SH-402), kézi jeladóból áll.

 

Ez a rendszer lehetővé teszi a vezeték nélküli segélyhívást, valamint a távolból történő készenléti ügyeletet. Az átjátszó berendezés veszi a segélyhívó adó jeleit, és azt jelentősen felerősítve továbbítja a központi felügyeleti vevő felé. A felügyeleti vevőközpont az ügyeleti számítógéphez kapcsolódik, melyen felügyeleti szoftver fut. A diszpécser központ ellát minden riasztással és felügyelettel kapcsolatos adatgyűjtési és kiértékelési feladatot. Ellenőrzi az ügyeletes munkáját és havi bontásban automatikus jelentéseket készít minden eseményről. A kézi jeladó egy kis teljesítményű rádióadó, mely a rajta lévő nyomógomb megnyomásával hozható működésbe. Ezt a jeladót a segítséget kérő magánál tartja, vagy a keze ügyében helyezi el.

A személyi riasztó berendezést a segítségnyújtást igénylő idős, vagy beteg személy közvetlen lakókörnyezetébe kell telepíteni. A segélyhívó berendezés hálózatról üzemel, de tartalmaz egy áramkimaradás ellen védő szükség akkumulátort, melyről áramszünet esetén is tovább működik. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a szociális rászorultságot vizsgálni kell.

Minden segélyhívás esetében kötelező a szociális gondozónak kitölteni a segélyhívási jegyzőkönyvet a szakmai rendelet 5. sz. mellékletének megfelelően, a havi segélyhívási forgalomról pedig a jelzőrendszer koordinátora köteles számot adni. Az intézménynek jelentési és elszámolási kötelezettsége van a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felé.

 

Nappali ellátást biztosító intézmények

 

A nappali ellátást nyújtó intézmények elsősorban a saját otthonukban élők részére kínálnak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra. Veszprém Megyei Jogú Város és a Társulás településeiről az idősek önállóan tömegközlekedéssel vagy családtagjaik segítségével tudnak bejutni a nappali intézményekbe, de szállításuk tekintetében számítunk a falugondnoki szolgálatok együttműködésére is.

 

A nappali ellátást biztosító intézmény:

-          az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,

-          a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,

-          biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

 

A nappali ellátást nyújtó intézmények szolgáltatási különösen:

-          igény szerint meleg élelem biztosítása,

-          szabadidős programok szervezése,

-          szükség szerint az egészségügyi alapellátáshoz, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,

-          hivatalos ügyek intézésének segítése

-          életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése

-          speciális önszervező csoportok támogatása, működésük segítése.

 

Demens személyek a nappali ellátás szolgáltatásait integrált formában veszik igénybe az 1. sz. Idősek Klubjában. Az ellátottak szociális és mentális gondozása megtervezett és rendszeresen végzett tevékenységek során valósul meg.  Az egyéni és csoportos foglalkozások napi rendszerességgel kerülnek megszervezésre a meglévő képességek megőrzése és fejlesztésére kidolgozott program szerint. A gondozási anamnézis elkészítése során a gondozónő és a mentálhigiénés munkatárs megismeri az ellátott fizikai, egészségi és mentális állapotát, valamint kedvelt szabadidős tevékenységeit, szokásait, meglévő képességeit. A demencia centrum szakvéleménye, a mentálhigiénés munkatárs tapasztalatai alapján készül el team munkában az egyéni gondozási terv, mely tartalmazza, az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését, az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. Az ellátottak mentális/szellemi állapota eltérő, amelyet meghatároz a korösszetétel, valamint az egyedül töltött idő hossza. A demens személyekkel történő célirányos segítő munka, azonos ritmusú napirendet követ, tehát napi, heti és havi tervezés mellett történik. A klub nyitvatartási ideje alatt aktív gondozói felügyelet mellett biztosítjuk a demensek ellátását.

Demens személyek ellátásnál különös jelentőséggel bír a biztonságosan kialakított tárgyi környezet. A demens személyeket ellátó 1. sz. Idősek Klubjának helyiségei akadálymentesen megközelíthetőek. A bútorok, eszközök az idősek szükségleteinek megfelelőek, alapvető törekvésünk, hogy figyelembe vegyük a mentális hanyatlásból adódó nehézségeket. A demenciában szenvedőnek szüksége van komfortra, ezért olyan gondozási környezetet igyekszünk teremteni, amely támaszkodik a mentálisan hanyatló idős személy még meglévő, mobilizálható készségeire. Biztosítjuk a közösségi aktivitás színtereit, a gondozás helyszíne elkóborlást akadályozó, de nem zárt és nem korlátozó, a lehetséges maximális autonómia és cselekvési mozgástér biztosításával. Figyelünk az időbeni és térbeli orientációt segítő környezeti megerősítőkre.

A demenciában szenvedők képességei a megszokott környezetében, ismerős tárgyak között a legjobbak, ezért kívánunk létrehozni egy Demens foglalkoztatót, ahol elhelyezünk néhány olyan tárgyat, fényképet is, mely a régi időkre emlékezteti a demenciában szenvedőket. A védett környezethez hozzátartozik, hogy elősegítjük az ellátott könnyű tájékozódását. Törekszünk a természetes fény és szabad levegő (közvetlen kertkapcsolat) biztosítására. A természetes fény egészségvédelmi szempontból időseknél különösen fontos, de a biológiai ritmus fenntartásában játszott szerepe révén a mentálisan hanyatló idős emberek számára az orientáció megőrzésében, az agitáltság csökkentésében is jelentős tényező.

A nappali intézmények tömegközlekedéssel jól megközelíthetőek, a „dózsavárosi” intézményben nincs teljes körűen megoldva a környezeti akadálymentesítés. A belső környezet kialakítása tekintetében mindig fontosnak tartottuk az idősek kényelmét és életkori szükségleteit biztosító bútorzat, a csúszásmentes burkolat biztosítását. Nappali intézményeink általában jól felszereltek és igényesen vannak berendezve, a herendi idősek klubja viszont felújítást igényel.

Programjaink szervezése során a rendszerességre, széles programkínálatra törekszünk. Nappali intézményeink hétfőtől péntekig látogathatók, Völgyikút utcai intézményünk az év 365 napján keresztül nyújt szolgáltatásokat, és lehetőség van arra, hogy ezt minden idős ember igénybe vehesse.

 

Intézményünk által biztosított, személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások:

- ápolást, gondozást nyújtó intézmény (I. sz. Idősek Otthona, II. sz. Idősek Otthona),

- átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (Időskorúak Gondozóháza).

A bentlakásos intézmények gondozási, rehabilitációs fejlesztési feladatainak jellege és szakmai tartalma

Mindkét tartós ellátást biztosító bentlakásos intézményünkben, és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi egységünkben is biztosítjuk mindazokat a szociális szolgáltatásokat, melyeket a szociális jogszabályok kötelezően előírnak. A szolgáltatások részletes leírása, ápolás, gondozási, rehabilitációs feladatok jellege, tartalma:

 

A lakók élelmezése, ruházata

Az idősek otthona lakóinak komfortérzését alapvetően meghatározza az élelmezés minősége és mennyisége. A szakmai rendeletek heti bontásban meghatározzák a bentlakásos intézményekben kötelezően alkalmazandó kalória és tápanyagmennyiséget. Az élelmezési részleg vezetőjének elsődleges feladatát képezi, hogy biztosítsa az idős emberek életkorának leginkább megfelelő étrendet és szükség esetén orvosi javaslatra a diétát. Az étrend összeállításánál figyelembe vesszük az idősek korábbi étkezési szokásait, tekintettel vagyunk az évszakok specialitásaira és külön figyelünk a böjti étkezési hagyományokra. A kiszolgált étel minőségét és mennyiségét folyamatosan ellenőrizzük. A fekvőbetegek kivételével minden gondozott az intézet ebédlőjében fogyasztja el ebédjét. Fontosnak tartom az esztétikus tálalóeszközök, a teljes teríték használatát.

Az idősek otthonába kerülő lakók egyre nagyobb része rendelkezik saját ruházattal. Azoknak a gondozottaknak ruházati ellátásáról, akik saját ruhával nem rendelkeznek, vagy ruházatuk nem megfelelő, törvényben meghatározott módon az intézmény köteles gondoskodni. A lakók ruházatának mosásáról, vasalásáról saját mosodánkban gondoskodunk ugyanúgy, mint az intézményi textília tisztításáról.

Bentlakásos intézményeinkben a szakmai jogszabály által előírt mennyiségű intézményi textíliával rendelkezünk. Völgyikút utcai otthonunkban a lakók használhatják saját ágyneműjüket, törölközőiket. Amennyiben hiány mutatkozik, természetesen itt is biztosítjuk a szükséges textília mennyiséget.

 

Higiénés tevékenység      

Az idősek otthonában a higiénés tevékenység magában foglalja:

-          a lakók személyi higiénéjét,

-          az otthon környezeti higiénéjét,

-          valamennyi dolgozó higiénéjét,

-          az élelmezés egészségügyi ellenőrzését.

 

Ami a lakók személyes higiénéjét illeti, az ápoló szakszemélyzet egyik legalapvetőbb feladataként jelölöm meg annak szem előtt tartását, hogy a ránk bízott idős emberek mindig tiszták, ápoltak legyenek. Az otthon környezeti higiénéjével kapcsolatos elvárások elsősorban a takarítószemélyzetre hárítanak komoly feladatokat. A konyhaüzem folyamatos egészségügyi ellenőrzése – 1. fokon a járási népegészségügyi intézet, 2. fokon a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv előírásainak betartásával és betartatásával – az élelmezésvezetőnek, az intézményvezető főnővérnek, az intézmény orvosának a feladatát képezi.

 

Bentlakásos intézményeink valamennyi lakója számára a beköltözést követő 30 napon belül elkészítjük a személyre szóló gondozási tervet. A gondozási terv készítse olyan team munka, amelyben részt vesz a kliens is. A gondozási terv célkitűzéseit évente kell értékelni, valamint szükség esetén módosítani kell azt.

 

Az egyéni gondozási terv tartalmazza:

-          az ellátott személy fizikai, egészségügyi, mentális állapotának felmérését,

-          az állapotjavulás, ill. megőrzés érdekében szükséges feladatokat, azok ütemezését, az elérendő célok meghatározását.

 

Egészségügyi ellátás

A szakmai és a beutalási szabályok szerint minden ellátott úgy veheti igénybe az idősek otthonát, hogy a beutalást megelőzően háziorvosa kitöltötte az általános állapotára vonatkozó státuszlapját. E státuszlapok tartalma és az ebből szerzett információk meghatározóak az intézményi élet első napjaiban. Az otthon valamennyi lakóját a beköltözést követően, akut esetben pedig a lehető legrövidebb időn belül meg kell vizsgálnia az orvosnak. Tünet és panaszmentes időszakban két-három havonta kell megtörténnie az orvosi ellenőrzésnek.

A veszprémi idősek otthonainak kórházi hátterét túlnyomórészt a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház biztosítja. A kórházi osztályok esetén - elsősorban az idősek számára meghatározó osztályokkal (belgyógyászati osztály, neurológia, reumatológia, traumatológia) - szoros korrekt kapcsolatot tartanak a vezető ápolók. Amennyiben a gondozott akut betegségének kezelése céljából kórházba kerül, hozzátartozóját haladéktalanul értesítjük, a beteg állapotáról rendszeresen tájékozódunk, és hozzátartozó hiányában látogatjuk.

 

Az intézményekben folyó egészségügyi ellátás alapköve a gyógyító-megelőző munka. Feladata egyrészt az egészséges ember védelme, a betegségek megelőzése, valamint a már kifejlődött betegségek korai felismerése és gyógyítása. E szempontokat figyelembe véve alakítottuk ki az idősek otthonaiban az „egészségügyi gondozást”, amely ma már az általunk elkészített szakmai protokollok szerint zajlik. E módszer lényege az aktív felkutatás, a nyilvántartásba vétel, az aktív megfigyelés, a káros hatások kiküszöbölése és a kedvezően ható tényezők fokozása. Ezzel a módszerrel idejekorán felismerhetővé válnak azok a kóros állapotok, illetve folyamatok, amelyek veszélyeztetik az egyén és a közösség egészségét.

Természetesen a gyógyító, megelőző vizsgálatok kötött időpontja nem jelentheti azt, hogy akut panaszok esetén nem kerül időben orvoshoz az ellátott. Intézményünkben a háziorvosi feladatok és pszichiátriai szakorvosi feladatok elvégzését diplomás ápoló segíti. Minden életkorban nagy jelentősége van a rehabilitációnak, legfeljebb célkitűzései és módszerei változnak. A rehabilitáció célja általában a beteg visszahelyezése a betegségét megelőző állapotába. Az idősek esetében teljes rehabilitációt ritkán végezhetünk, arra kell törekednünk, hogy például agyi történések utáni állapotban a részleges mozgásképesség visszaszerzésében nyújtsunk segítséget. A gyógytornát szakorvosi javaslat esetén OEP támogatással a házi szakápolási szolgálat biztosítja.

Az idős, beteg emberek intézményen belüli szakszerű, helyes ápolásáért a szakdolgozó személyzet teljes felelősséggel tartozik. Az ápolás mértékét az idős ember állapota szabja meg. Nem szabad sem több, sem kevesebb segítséget nyújtani számára annál, ami aktivitásának megtartásához elengedhetetlen. Az alulgondozás és a túlgondozás egyaránt szakmai hiba.

Külön kell foglalkozni a súlyos betegek ápolásával, mert betegségüktől és alapszemélyiségüktől függően különbözőképpen viselkednek. A velük való bánásmód döntően befolyásolja nemcsak a beteg, hanem esetenként az adott szoba hangulatát. Ezért ápolásuk fokozott tapintatot, megértést, törődést, együttérzést sugárzó bánásmódot követel.

 

Az egészségügyi ellátás egyik sarkalatos pontja a lakók gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátása. Az intézményeknek a szakmai jogszabályban meghatározott gyógyszercsoportokból rendelkeznie kell rendszeres és eseti gyógyszerkészlettel. Az alapgyógyszerkészlet összeállításánál tekintetbe vesszük lakóink egészségi állapotát, és az előforduló sürgős eseteket. Az intézményi alapgyógyszerkészlet gyógyszereit lakóink számára térítésmentesen biztosítjuk.

A gyógyászati segédeszköz tekintetében az intézmény feladata a testtávoli eszközök biztosítása. Ellátottunk egyéni gyógyszerszükségletének költségeit maga viseli. Ennek részletes szabályait a szakmai jogszabály határozza meg, lakóinkat az alap-gyógyszerlistáról és az eseti gyógyszerlistáról havonta tájékoztatjuk.

 

Mentálhigiénés tevékenység, hitélet

Az idősek otthonaiban talán a legfontosabb és egyúttal „legkényesebb” gondozási elem a mentálhigiénés tevékenység. Ez az a munka, amelyet a ránk bízott lakók lelki egyensúlyának megteremtése és fenntartása érdekében végzünk. A mentálhigiénés tevékenység elsődleges feladata, hogy az idős ember belső harmóniáját megőrizve tudjon beilleszkedni a számára idegen környezetbe és ott kiegyensúlyozottan, békében legyen képes élni. Az, hogy csökkentse a szegregációs ártalmakat, oldja a magányt és függőségérzést, és megelőzze, de legalább csökkentse a kóros öregség szomatikus és pszichés tüneteit.

 

A pszichés gondozás során kell tekintetbe venni a környezet ártalmainak megelőzését is. Ennek érdekében:

-          az ismeretlentől való fokozott félelmét leküzdendő, minden lényeges és kevésbé lényeges eseményről előre tájékoztatjuk az intézmény lakóit,

-          folyamatosan figyelemmel kísérjük a lakószobák hangulatát, légkörét,

-          az újonnan érkezőkkel ismertetjük az intézményben kialakított szokásokat, normákat, kölcsönös elvárásokat.

 

A mentálhigiénés ellátás keretében gondoskodunk:

- a személyre szabott bánásmódról,

- a konfliktushelyzetek kezeléséről, megoldásáról,

- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak ápolásáról,

- a gondozási tervek megvalósításáról és

- az intézményi életformához való alkalmazkodás elősegítéséről.

 

A lelki gondozás feladatkörébe tartozik és annak egyik lényeges pontja az intézmény lakói számára a hitélet biztosítása. Kiemelten fontosnak tartom, hogy a haldoklók az utolsó kenet szentségében részesülhessenek és azt, hogy a nem katolikus lakók is megkaphassák a vallásuknak megfelelő lelki kíséretet. A Török Ignác utcai idősek otthona közösségi helyiségében heti rendszerességgel tartanak szentmiséket, de járóképes gondozottaink felkereshetik megszokott templomukat is.

Völgyikút utcai intézményünkben a katolikus szentmise havi egy alkalommal biztosított, lelkigyakorlatot évi 2-3 alkalommal szervezünk.

 

Az intézményben elhunytakkal kapcsolatos legfontosabb teendőink:

-          elkülönítés,

-          végtisztességre való felkészítés,

-          hozzátartozók értesítése,

-          az elhunyt ingóságaink számbavétele és átadása a hozzátartozónak.

Ha ellátottunknak nincs hozzátartozója, akkor a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában köztemetés ügyében eljárunk.

 

Az otthonok belső életét igyekszünk úgy alakítani, hogy abban minden lakó megtalálja helyét, feladatát, eddigi életmódjával felhagyva kiépítse új élet- és napi-tervét. Ehhez szolgál eszközként a célszerű és hasznos tevékenység, a foglalkoztatás megszervezése. A foglalkoztatás mindaz a célszerű és rendszeres fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenység, amellyel a bentlakók mindennapi élete ésszerű tartalommal tölthető meg, s melynek segítségével felébreszthető és ébren tartható az önbecsülés, a hasznosság, az emberi közösséghez tartozás tudata.

 

Az intézményben foglalkoztató nővér dolgozik, a foglalkoztatások lebonyolítása nem kizárólagosan az ő feladata, hanem abban tevékenyen részt kell vennie az összes nővérnek. A foglalkoztató a szervezője, koordinátora, ellenőre, értékelője ennek a munkának, az ő feladata a hosszabb- és rövidebb távú foglalkoztatási programok kidolgozása, jelzés a vezetés felé az anyagi lehetőségek biztosítása érdekében, a szükséges helyiségek, eszközök, felszerelések rendelkezésre bocsátása.

A szakmai alapelveknek megfelelően egyrészt fizikai, másrészt megfelelő szellemi, kulturális és szórakoztató jellegű elfoglaltságot biztosítunk a lakók számára.

Ami a fizikai jellegű elfoglaltság biztosítását illeti, elsősorban az otthon belső életével kapcsolatos tevékenységeket biztosítunk a lakók számára (pl. helyiségek takarítása, saját ruhanemű mosása, fehérnemű javítás, cserepes növények, az udvar, park ápolása és rendben tartása, stb.)

A szobához és ágyhoz kötött lakók esetében a foglalkoztatási lehetőségek erősen behatároltak. Az ő esetükben hatékony foglalkoztatási forma egyrészt az olvasás vagy felolvasás, rádiózás és tévénézés, az egyéni mozgásterápia nemcsak rehabilitációs szempontból, hanem foglalkoztatási eszközként is hatékony lehet.

A foglalkoztató által összeállított éves program legfontosabb részét képezi a szellemi és kulturális lehetőségek biztosítása. A kulturális foglalkoztatásban egyre kevesebb lakó vonható be, viszont egyre hangsúlyosabb a demens gondozottak foglalkoztatása. Külön hangsúlyt kell fektetni a demens foglalkozásokra és fekvőbeteg gondozottaink esetében az egyéni foglalkoztatásokra is. Intézményünkben biztosítjuk az idősek számára alkalmas játékok (sakk, dominó, társasjáték, kártya, lengő teke) és az intézményi könyvtár rendszeres használatát. Lakóink általános állapota egyre kevésbé teszi lehetővé azt, hogy távolabbi helyekre menjünk kirándulni.

 

 

Az idősek körében elvégezhető állapot- és szükségletfelmérések módszerei

Az idősekkel végzett szociális munka kiindulópontja az egyén állapot- és szükségletfelmérése. A hatályos jogszabály szerint ezt az egyéni gondozási terv részeként lehet elvégezni. Személyes találkozás alkalmával, célzott beszélgetéssel és a felmérést végző szakember megfigyelése alapján kell elvégezni a felmérést. Vizsgálni szükséges a következőket:

-          önellátó képességet (táplálkozás, testi higiéné, öltözködés, járás, lépcsőn járás, WC használat, mobilitás az ágyban),

-          a mentális állapotot (kedélyállapot, tájékozódás, kommunikáció, kapcsolattartási képesség),

-          a gondozási és ápolási igényeket (fizikai ellátás, egészségügyi ellátás, mentálhigiénés gondozás, érdekvédelem),

-          a foglalkoztatási igényt (hobbyk, szabadidős tevékenységek, kulturális és munkajellegű tevékenységek).

 

Az állapot- és szükségletfelmérés után komplex team – ellátott, gondozó, ápoló, házi orvos, gyógytornász, szociális munkás - állítja össze az egyénre szóló gondozási tervet. A terv folyamatosan, az aktuális állapotnak megfelelően – team döntés alapján változhat.

A segítő munkában elsődleges az érintett személy bevonása, aktivitása, hogy meg tudjon birkózni problémáival. Ez a „képessé tétel” az esetmunka legfontosabb feladata. Mobilizálni a belső erőforrásokat a probléma megoldása során, esetmenedzselést végezni, intézményi forrásokat, teameket igénybe venni, a szociális támogató hálózat lehetőségeit kihasználni. Folyamatos összegzések, visszatekintések a szükséges korrekciók végrehajtása a tevékenység értékelésének alapja. Ezeket a feladatokat az egyéni gondozási tervek elkészítésével célszerűen meg lehet oldani.

 

 

Lakók pénz- és értékkezelése

Intézményünkben elkészítettük az ellátottak pénz- és értékkezelési szabályzatát. Azoknak a lakóknak, akik testi vagy mentális állapotuk miatt nem képesek szükségleteiket kielégíteni, pénzüket kezelni, lehetőségük van a „nővérkasszába” letétbe helyezni azt az összeget, amely a vásárlások fedezetéül szolgál. A nővérkasszát szigorú elszámolási kötelezettség mellett a vezető ápoló kezeli. Völgyikút utcai intézményünkben ezt a feladatot a gazdasági ügyintéző látja el.

  az ezekhez tartozó kérelem adatlap innen letölthető pdf formátumban